Wednesday, 27 June 2012

Selingan: Foto

Haiwan

Rujukan


Rujukan Asas
Asma Abdullah & Pedersen,P.B.(2003). Understanding
        multicultural Malaysia:Delights,puzzles and
        irritations. KL: Pearson Educational Sdn. Bhd.

Bennette,C.I.(2006).Comprehensive multicultural
        education:Theory and practice.(6th  ed.)
        Needham,MA:Allyn & Bacon.

Davis,B.M.(2006).How to teach students who don’t  look like
          you:Culturally relevant teaching strategies. CA:Corwin
          Press.

Rujukan
Tambahan
Dunn,R.S & Dunn,R.,Griggs,S.A.(2000). Practical
        approaches to using learning styles in higher
        education. Westport:Bergin & Garvey.

Good,T.L. & Brophy,J.E.(1997). Looking in classrooms.
        New York:Addison-Wesley Educational Pub.

Marshall,P.L.(2002).Cultural diversity  in our schools.
        Belmont,CA.:Wadsworth Publishing Company.

Nieto,S.(2002).Language,culture and teaching:Critical
       perspective for a new century.New Jersey:Lawrence
       Erlbaum Associates.

Pang,V.C.(2001).Multicultural education:A caring-
       centered,reflective approach.Boston:McGraw Hill.

Sharifah Md. Nor(2000). Keberkesanan sekolah:Satu
      perspektif  sosiologi. Serdang:Universiti Putra
      Malaysia.

Woolfolk,A.E.(2004).Educational psychology, (9th ed).
       New Jersey :Prentice Hall.Tajuk / Kandungan / Jam


Tajuk
Kandungan
Jam
1.
Budaya Dan Kepelbagaian  Kelompok Di Malaysia.
·         Pengertian dan konsep budaya serta  kepelbagaian  kelompok
·         Jenis dan demografi  kelompok


4

2.
Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya.
·         Bangsa
·         Struktur masyarakat/ kelas sosial
·         Kepercayaan
·         Bahasa
·         Adat resam
·         Jantina (gender)


6
3.
Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya
·         Guru
·         Murid
·         Sekolah
·        Kurikulum tersirat


4
4.
Ketaksamaan  Peluang Pendidikan
·            Kelas sosial
·            Jantina
·            Kumpulan minoriti
·            Murid berkeperluan khas (exceptional students)
·            Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan
-          Orang Asli
-          Indigenous
-          Pedalaman


6
5.
Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya
·         Pengurusan persekitaran fizikal
·         Pengurusan persekitaran sosio-emosi
·         Perhubungan antara kelompok ethnik
·         Pengurusan pengajaran dan pembelajaran
·         Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok (Cultural and indigenous relevant pedagogy)
·         Pedagogi kelas bercantum
·         Sosiolinguistik
·         Penilaian berasaskan  budaya (Culturally  responsive  assessment)


15
6.
Kemahiran Komunikasi Guru
·         Lisan  dan bukan lisan
·         Laras bahasa


4
7.
Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya
·         Merancang dan melaksanakan pelan tindakan
-          Orang Asli
-          Indigenous
-          Pedalaman

6

                                    JUMLAH
45
Penilaian    
Kerja Kursus                                              (50%)
                                                                                                                         Peperiksaan                                               (50%)                            
                                                                              

Hasil Pembelajaran


  1. Menjelaskan konsep budaya dan kepelbagaian kelompok  di Malaysia.
  2. Menghuraikan konsep ketaksamaan peluang pendidikan
  3. Menganalisis kepelbagaian sosio-budaya dan implikasinya terhadap pengajaran- pembelajaran.
  4. Membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang mesra budaya.
  5. Mahir berkomunikasi untuk mendepani kepelbagaian kelompok.
  6. Menangani isu-isu kepelbagaian budaya dan bahasa di dalam bilik darjah.
  7. Mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya.

 

blogger templates | Make Money Online